Back To Top

Terms & Conditions

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.oiolab.co jest Karol Ryglewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NISHA Karol Ryglewicz, z siedzibą w Puszczykowie (62-040), ul. Poznańska 46, NIP: 7772533450, REGON 302039942. Adres poczty elektronicznej: office@oiolab.co, numer telefonu kontaktowego: (+48) 518591002, (+48) 515169444.
2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu założenia przez Klienta Zamówienia.
3. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, nie zaś ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych danych w sklepie internetowym Sprzedawca podejmuje środki adekwatne do istniejącego zagrożenia, służące do prewencji pozyskania danych oraz modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione.
5. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie sklepu są oryginalne i nowe.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
• BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych promocji pod office@oiolab.co oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”.
• Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
• Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
• Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła.
• Klient – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.
• Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień.
• Newsletter – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
• Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty oferowane prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
• Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
• Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę dostępna pod adresem internetowym: www.glams.eu
• Sprzedawca – sprzedawcą jest właściciel Sklepu Internetowego – Karol Ryglewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NISHA Karol Ryglewicz, z siedzibą w Puszczykowie (62-040), ul. Poznańska, NIP: 7772533450, REGON 302039942. Adres poczty elektronicznej: office@oiolab.co, numer telefonu kontaktowego: (+48) 518591002, (+48) 515169444.
• Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem nie będącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.
• Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.
• Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
• Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa. By zawrzeć Umowę Sprzedaży niezbędne jest posiadanie przez Klient aktywnego adresu e-mail.
• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane przez Klienta przez 7 dni w tygodni, przez 24 godziny na dobę.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
1.
a. Klient dodaje wybrany Produkt lub Produkty do koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta samodzielnie wypełnia formularz Zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj i ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Zamówienia oraz sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.
c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.
d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny.
e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
f. Klient przesyła Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Potwierdź zamówienie i zapłać”).
g. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
h. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość np. przez telefon Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży.
i. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży wobec Sprzedawcy obejmującej wybrane przez Klienta Produkty.
3. Po poprawnym procesie składania Zamówienia i uiszczenia Ceny, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia i przyjęcia zamówienia. W przypadku gdy wykonanie Zamówienia będzie możliwe, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia oferty, o której mowa powyżej. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta.
4. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie, Klient zostanie poinformowany
o przewidywanym terminie dostępności Produktu oraz realizacji Zamówienia. Informacja ta zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta.
5. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia obejmującego kilka Produktów, okaże się iż realizacja części zamówienia jest niemożliwa, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej. W tym przypadku Klient będzie miał możliwość anulacji zamówienia w części, w której realizacja jest niemożliwa bądź też całego zamówienia informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@oiolab.co albo w formie pisemnej na adres pocztowy NISHA Karol Ryglewicz, ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo.
6. W przypadku opisanym w punkcie 5 niniejszego paragrafu, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt lub Produkty, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub część niemożliwą do realizacji Klientowi, w zależności od tego, czy Zamówienie zostanie zrealizowane w części czy w całości. Zwrot płatności nastąpi w tej samej formie co dokonana przez Klienta zapłata, chyba że Klient wyraźnie zwróci się o zwrot płatności w innej formie.

§ 4 SPOSOBY OPŁACANIA ZAMÓWIEŃ

1. Płatności można dokonać:
a. kartą płatniczą w systemie płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisów PayU;
b. przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego: 21 1140 2004 0000 3002 7756 2187, ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo
c. przelewem online – płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub PayPal.pl
d. gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze)
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności serwisu PayU oraz PayPal.
3. Dokonując płatności przelewem czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.
4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
5. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu, tj. paragonem lub z fakturą VAT w zależności od woli wyrażonej przez Klienta.

§ 5 SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Zamówień możliwa jest zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do pozostałych krajów.
2. Opłaty za przesyłkę Zamówienia nie są pobierane, jeżeli adres przesyłki znajduje się w Polsce.
3. Niezależnie od wybranej formy dostawy zamówienia czas dostarczania Zamówienia wynosi od 2-5 dni roboczych od momentu przekazania Zamówienia wybranemu przez Klienta przewoźnikowi na terytorium Polski.
4. Od zamówień poza granice Polski pobierane są opłaty, a czas dostarczenia towaru uzależniony jest od sposobu wysyłki oraz wybranego kuriera.
5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Zamówienie składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktów przez przewoźnika. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Zamówienie wynosi maksymalnie 4 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktów przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy.
6. Zamówienia są dostarczane w dni robocze.

§ 6 REKLAMACJA PRODUKTU

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, wynika z Kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 556 i następnych.
3. Reklamacja jakości produktu może być złożona w drodze pisemnej, na adres NISHA Karol Ryglewicz, ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@oiolab.co.
4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Produktów w dowolnej formie np. na piśmie (na adres: NISHA Karol Ryglewicz, ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo) albo za pośrednictwem BOK (e-mail: office@oiolab.co), lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.
5. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkty, tj. np. numer Zamówienia, datę jego złożenia, imię i nazwisko i dane i adres poczty elektronicznej. Realizację reklamacji ułatwia dostarczenie dowodu zakupu np. kopii faktury lub paragonu.
6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona np. w formie elektronicznej na adres office@oiolab.co. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
7. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
1.
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
8. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
9. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.
10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
11. Brak ustosunkowanie się do reklamacji Klienta w wyżej wskazanym terminie powoduje przyjęcie założenia, iż Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną, w przypadku gdy Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.
12. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony o dostarczenie towaru na koszt na adres NISHA Karol Ryglewicz, Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo.
13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towaru przez Klienta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

14. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy. 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od zawartej umowy w terminie 20 dni, bez podawania przyczyny. terminu liczy się od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta zamówionych Produktów.
2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy może być dowolnie skonstruowane, jednakże musi jasno wskazywać na wolę odstąpienia od umowy. Klient może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) bądź też Formularzem o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które wskazuje sposób oraz termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz informuje o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy należy kierować pisemnie na adres adres NISHA Karol Ryglewicz, ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@oiolab.co. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, umowa uznawana jest za niezawartą.
6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu rzeczy otrzymanych przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu wystarczające jest odesłanie rzeczy przed upływem terminu. Zwrot następuje na adres adres: NISHA Karol Ryglewicz, ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo.
8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż sugerowany przez Sprzedawcę w formie paczki pocztowej.
10. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób w jaki Klient dokonał zapłaty za zamówiony towar, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
11. Do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

§ 8 POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

1. Skorzystanie z niżej opisanych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ma charakter dobrowolny zarówno przez Klienta jak Sprzedawcę. Zapisy te mają charakter informacyjny.
2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
5. Klient może skorzystać z następujących możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
6.
a. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
c. Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ((Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
d. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
e. Sprzedawca czyniąc zadość zobowiązaniom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) zamieszcza w niniejszym Regulaminie oraz w ramach strony internetowej łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami ponadto ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między Konsumentami i przedsiębiorcami.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest NISHA Karol Ryglewicz, z siedzibą w Puszczykowie (62-040), przy ul. Poznańska 46.
2. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody przez Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury składania Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz realizację Zamówienia Klienta w Sklepie Internetowym.
4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, składania i realizacji Zamówień asortymentu znajdującego się w Sklepie Internetowym, rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku zwrotu Produktów, w zakresie wniosków i próśb kierowanych od Klienta, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, również w celu przesyłania informacji o Produktach i promocjach.
5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych.
7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

§ 10 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a. umożliwianie Klientom założenie Konta w Sklepie Internetowym,
b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
c. umożliwienie Klientom korzystania z usług koszyka;
d. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
e. po uzyskaniu wyraźnej zgody – wysyłkę Newslettera.
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji przez Klienta i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, a także następczym kliknięciu pola „Zarejestruj”.
3. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta elektronicznego potwierdzenia przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@oiolab.co lub też pisemnie na adres: ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo.
5. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
6. Korzystanie z koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do koszyka.
7. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).
8. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@oiolab.co lub też pisemnie na adres: ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo.
9. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na Produkty oferowane na stronie sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługę uznać należy za zakończoną bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 11 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do Klientów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 14 dniach od poinformowania Klienta drogą elektroniczną oraz zamieszczeniu ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu sklepu obok obowiązującego dotychczas wraz z informacją o dokonaniu zmian. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem swojego Konta po terminie 14 dni bez wcześniejszego wypowiedzenia Umowy lub w przypadku Klientów nieposiadających Konta zaakceptowanie zmienionej treści Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem opłat, Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej www.ollio.co w zakładce Regulamin znajdującej się w dolnej części strony.
6. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy – załącznik nr 1, wzór formularza odstąpienia od umowy – załącznik nr 2.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2019 r.
Sklep Internetowy www.ollio.co dokłada wszelkich starań aby realizacja zamówień odbywała się z poszanowaniem prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 20 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 20 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. NISHA Karol Ryglewicz, ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo, e-mail: office@oiolab.co; telefon kontaktowy: 515169444 oraz 518591002 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ollio.co. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres NISHA Karol Ryglewicz, Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 20 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 20 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: [NISHA Karol Ryglewicz, ul. Poznańska 46, 62-040 Puszczykowo, e-mail: office@oiolab.co]

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*):
………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………..
Adres konsumenta(-ów):……………………………………..

Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:…………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.